සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
இலவச மருத்துவம் இல்லாமையால் எலஹெர  வைத்தியசாலை மூடப்பட்டது! « Lanka Views

இலவச மருத்துவம் இல்லாமையால் எலஹெர வைத்தியசாலை மூடப்பட்டது!எலஹெர தியபெதும ஆரம்ப  வைத்தியசாலை மருத்துவர்கள் இல்லாமையால் மூடப்பட்டுள்ளது.

அந்த வைத்தியசாலையின் வௌி நோயாளர் பிரிவு ஏற்கனவே செயலிழந்துள்ளதோடு, வைத்தியசாலையில் தஙகியிருந்து சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளையும் உள்வாங்காதிருக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுளது. 20 கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் 40 வருடங்களுக்கும் மேலாக இரவு பகலாக சிகிச்சை பெற்றுவந்த இந்த வைத்தியசாலையின் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான மனித வளங்கள் மற்று பொருட்கள் வழங்கப்படாமையால் இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.  தற்போது மருத்திவகம் மாத்திரம் செயற்படும் இந்த வைத்தியசாலை சில நாட்களில் வௌி நோயாளர் பிரிவை மாத்திரம் நடாத்திச் செல்ல நேரிடுமென வைத்தியசாலை அலுவலர்கள் கூறுகின்றனர்.

4 மருத்துவர்கள் கடமையாற்றி இந்த வைத்தியசாலையில் தற்போது ஒரு மருத்துவர் மாத்திரமே உள்ளார். வைத்தியசாலை அலுவலர்களில் 4 தாதியர் உட்பட 15 சுகாதார ஊழியர்கள் மாத்திரம் உள்ள இந்த வைத்தியசாலையில் நாளொன்றிற்கு 600 நோயாளர் சிகிச்சை பெறுவதற்கான வசதிகள் உண்டு.

மாத்திரமல்ல, தங்கியிருந்த சிகிச்சை பெறுவதற்காக  அங்க சம்பூரணமான 2 வார்டுகளில் 40 நோயாளர்கள் சிகிச்சை பெறக்க கூடிய வசதிகள் உள்ளன. இங்கு ஒரு அம்புலன்ஸும் உண்டு. இந்த வைத்தியசாலை மூடப்படும் பட்சத்தில் அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் 30 கி.மீற்றர் தொலைவிலுள்ள பொலன்னருவை வைத்தியசாலைக்கு செல்ல வேண்டும்.

இந்த வைத்தியசாலையில் நீண்டகாலம் கடமையாற்றிய மருத்துவர்கள் மாற்றலாகிச் சென்றுள்ள போதிலும், புதிய நியமனங்கள் வழங்கப்படாமை காரணமாக மருத்துவ சேசை சீரழிந்துள்ளது. ஒரே மருத்துவருக்கு இரவு பகலாக கடமையாற்ற முடியாதென்பதால், மருத்துவர்கள் வரும் வதை வௌி நோயாளர் பிரிவை மூடுவதோடு நோயாளர்களை வைத்தியசாலைக்கு உள்வாங்காதிருக்குமாறும் மருத்துவகத்தை மாத்திரம் நடாத்திச் செல்லுமாறும் சுகாதார அதிகாரிகள் பரிந்துரை செய்துள்ளனர்.
Related News