සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
இஸ்ரவேலின் வான் தாக்குதலில் 36 பாலஸ்தீனியர்கள் பலி! « Lanka Views

இஸ்ரவேலின் வான் தாக்குதலில் 36 பாலஸ்தீனியர்கள் பலி!காசா பகுதியில் இஸ்ரவேல் இராணுவம் வான் தாக்குதல்களை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன. 2014ல் நடந்த குண்டுத் தாக்குதல்களின் பின்னர் காசா மீது நடத்தப்பட்ட கடுமையான வான் தாக்குதல்கள் இதுவாகுமென வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கிழக்கு ஜெரூசலத்தில் அல்-அக்ஷா பள்ளிவாசலுக்கு அருகாமையில் இஸ்ரேலிய பொலிஸ் அதிகாரிகளினால் இஸ்லாமியர்கள் தாக்கப்பட்டமை, இஸ்ரவேலர்களுக்கும் பாலஸ்தீனியர்களுக்கும் இடையில் கடுமையான மோதல் ஏற்படுவதற்கு காரணமாக இருந்துள்ளது. ரமழான் மாதத்தின் சிறப்புத் தினமான ‘லைலைத்துல் கத்ர்’ இரவில் மதக் கடமைகளில் இஸ்லாமியர்கள் பெருமளவில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இஸ்ரவேலியப் பொலிஸார் அவர்களை கடுமையாகத் தாக்கி விரட்டியடித்துள்ளனர். இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கத்தோலிக்க மக்களின் புனிதத்தளமாகக் கருதப்படும் ஜெரூஸலத்தின் கிழக்கு பகுதியை பல தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் இஸ்ரவேல் கைப்பற்றியிருந்தது.

என்றாலும் அங்கு மதக் கடமைகளில் ஈடுபட இஸ்லாமியர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர்.
ஆனால் அங்கு மத அநுஷ்டானங்களில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் மீது இஸ்ரவேலியப் படையினர் கண்ணீர்ப் புகை பிரயோகம் செய்தும், கிரனைட் குண்டுகளை எறிந்தும் அம்மக்களை விரட்டியடித்தனர். இதனால் 700க்கும் மேற்பட்ட பாலஸ்தீனியர்கள் படுகாயமடைந்தனர். அதற்குப் பதிலடியாக ஹமாஸ் இயக்கம் இஸ்ரவேல் மீது ரொக்கட் தாக்குதல்களை தொடங்கியது.

இஸ்ரவேல் அதற்குப் பதிலடியாக காசா மீது வான் தாக்குதல்களை மேன்கொண்டு வருகிறது. இந்த வான் தாக்குதல்களில் 10 சிறுவர்கள் உட்பட 36 பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக பாலஸ்தீன சுகாதார அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். மாத்திரமல்ல, இந்தத் தாக்குதலில் சுமார் 250 பேர் கடுமையான காயங்களுக்கும் ஆளாகியுள்ளனர்.