සිංහල
English
Contact
Sunday 19th January 2020    
இஸ்லாத்தை அவதூறு செய்தமையால் மூன்று இலங்கையர்கள் துபாயில் கைது! « Lanka Views

இஸ்லாத்தை அவதூறு செய்தமையால் மூன்று இலங்கையர்கள் துபாயில் கைது!



முகநூலில இஸ்லாத்தை அவதூறு செய்யும் விதமாக கருத்து வௌியிட்ட குற்றத்திற்காக துபாயில் வேலை செய்யும் மூன்று இலங்கையர்கள் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கு துபாய் நீதிமன்றத்தில் நேற்று (11) விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது.

ஏப்ரல் 21ம் திகதி உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தில் இலங்கையில் நடந்த பயங்கரவாத குண்டுத் தாக்குதல்களுக்குப் பின்னர் கடந்த மே மாதம் இஸ்லாமிய மதத்தை அவதூறு செய்யும் விதமாக கருத்துக்களை முகநூல் உட்ப சமூக வலைத்தளங்களில் வௌியிட்டதாக அவர்களுக்கு எதிராக பொலிஸில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. துபாய் ஹோட்டல் தொகுதியொன்றின் பாதுகாப்புப் பிரிவில் பணியாற்றிய இந்த மூன்று பேர் தொடர்பில் குறித்த ஹோட்டல் ஊழியர்களினால் பொலிஸில முறைப்பாடு செய்யட்டது.

அதன்படி அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதோடு அவர்கள் தங்கியிருந்த இடங்களிலிருந்து கையடக்கத் தொலைபேசி, லெப்டொப் ஆகியவற்றை விசாரணைக்காக பொலிஸார் எடுத்துச் சென்றனர்.

இஸ்லாமிய மதத்தை அவதூறு செய்ததாக சாட்டப்பட்ட குற்றத்தை குறித்த மூன்று இலங்கையர்களும் நீதிமன்றத்தில் நிராகரித்தனர். இலங்கையில் நடந்த குண்டுத் தாக்குதல்களின் பின்னர் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான கருத்துக்களை சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாக வௌியிட்டதாக அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

எவ்வாறாயினும் அவர்கள் தொடர்பிலான நீதிமன்ற தீர்ப்பு டிசம்பர் 22ம் திகதி அறிவிக்கப்படுமென துபாய் நீதிமன்றம் திகதி குறிப்பிட்டுள்ளது.




Related News