සිංහල
English
Contact
Thursday 16th July 2020    
இ.தொ.கா. தலைவர் ஆறுமுகம் தொண்டமான் காலமானார்! « Lanka Views

இ.தொ.கா. தலைவர் ஆறுமுகம் தொண்டமான் காலமானார்!இலங்ககை தொழிலாளர் காங்கிரஸின் தலைவரும் முன்னாள் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சருமான ஆறுமுகம் தொண்டமான சற்று நேரத்திற்கு முன் காலமானர்.

வீட்டில் இருக்கும் பொது தவறுதலாக வழுக்கி விழுந்த அவர் இன்று மாலை தலங்கம வைத்தியசாலையில்  அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மரணித்துள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.
Related News