සිංහල
English
Contact
Thursday 4th March 2021    
ஈரானில் கடற்படை பயிற்சியின் போது தவறுதலாக விழுந்த ஏவுகணை 19 பேர் பலி 15 பேர் காயம்! « Lanka Views

ஈரானில் கடற்படை பயிற்சியின் போது தவறுதலாக விழுந்த ஏவுகணை 19 பேர் பலி 15 பேர் காயம்!ஓமான் வளைகுடா  பகுதியில் ஈரானிய கடற்படையினர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது  ஏவப்பட்ட ஒரு ஏவுகணை அந்நாட்டின் யுத்தப் படகொன்றின் மீது விழுந்து  வெடித்ததில் குறைந்தது 19 மாலுமிகள் கொல்லப்பட்டும்  15 பேர் காயமடைந்தும் உள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன.

ஓமான் வளைகுடாவில் தெஹ்ரானுக்கு தென்கிழக்கே சுமார் 1,270 கி.மீ (790 மைல்) தொலைவில் உள்ள ஜாஸ்க் துறைமுகத்திற்கு அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை இச்சம்பவம் நடந்துள்ளதாக  இராணுவ வலைத்தளத்தின் அறிக்கை திங்களன்று தெரிவித்துள்ளது.

 
Related News