සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
உக்ரைன் விமானம் ஈரானில் விழுந்து நொறுங்கியதில் 180 பேர் கொல்லப்பட்டனர் « Lanka Views

உக்ரைன் விமானம் ஈரானில் விழுந்து நொறுங்கியதில் 180 பேர் கொல்லப்பட்டனர்உக்ரைன் போயிங்-737 விமான​மொன்று ஈரானில் நொறுங்கி விழுந்ததாக உள்ளூர் ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில் 180 பேர் பயணம் செய்துள்ளனர்

உக்ரைன் சர்வதேச விமானசேவையை சேர்ந்த இந்த விமானம், ஈரான் தலைநகர் டெஹ்ரானின் இமாம் கொமேனி விமானநிலையத்தில் இருந்து கிளம்பி சென்ற உடனே இந்த விபத்து நடந்துள்ளதாக ஃபார்ஸ் அரசு செய்திச் சேவை தெரிவித்துள்ளது.

உக்ரைன் தலைநகரான கீவ்-விற்கு இந்த விமானம் சென்று கொண்டிருந்ததாக ஆரம்பகட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஈரான் – அமெரிக்கா இடையேயான மோதலுக்கும் இந்த விபத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்று தெளிவாக தெரியவில்லை.
Related News