සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
உதயங்க வீரதுங்க வழமைபோல சிறைச்சாலை வைத்தியசாலைக்கு ! « Lanka Views

உதயங்க வீரதுங்க வழமைபோல சிறைச்சாலை வைத்தியசாலைக்கு !மிக் விமான கொள்வனவில் நடந்துள்ளதாகக் கூறப்படும் மோசடி குற்றச்சாட்டின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டவரும், மஹிந்தவின் ஆட்சிக்காலத்தில் ரஸிய நாட்டின் தூதுவராகவும் செயற்பட்டவருமான உதயங்க வீரதுங்க சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையில அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சர்வதேச பிடியானை பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த உதயங்க கட்டுநாயக விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டார்.

தனக்கு நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டிருப்பதாக சிறைச்சாலை ஆணையாளருக்கு அறிவித்ததையடுத்து அவர் சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.  அவர் மீண்டும் நாலை (17) நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளார்.
Related News