සිංහල
English
Contact
Wednesday 16th January 2019    
உத்தேச அரசியலமைப்பு தொடர்பில் 5 அறிக்கைகள் பாராளுமன்றத்திற்கு! « Lanka Views

உத்தேச அரசியலமைப்பு தொடர்பில் 5 அறிக்கைகள் பாராளுமன்றத்திற்கு!அரசயிலமைப்பு சட்டம் தொடர்பிலான நிபுணர்கள் குழுவின் 5 அறிக்கைகள் இன்று (11) பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.

அவற்றை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த பிரதமர் அவற்றை அரசியலமைப்பு சட்டமூலமாக ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடாதெனக் கூறினார்.  இந்த அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதில் நிபுணர்கள் குழுவினரிடையே உடன்பாடு கிடையாதென ஜே.வி.பியின் தலைவர் அநுர குமார திசாநாயக பாராளுமன்ற விவாதத்தின்போது குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், அரசியலமைப்புச் சட்டமொன்றை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க அரசாங்கத்திற்கு மக்கள் அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லையென மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ கூறினார்.

 
Related News


இன்றைய ஊடகங்கள்

January 14, 2019 0 Comments