සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
உயர்தரம் மற்றும் புலமைப்பரிசில் பரீட்சைகள் குறித்த தினத்தில்! « Lanka Views

உயர்தரம் மற்றும் புலமைப்பரிசில் பரீட்சைகள் குறித்த தினத்தில்!க.பொ.த.ப. உயர்தரப் பரீட்சை மற்றும் 5ம் ஆண்டு புலமைப் பரிசில் பரீட்சை குறித்த தினத்தில் நடைபெறுமென கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

கொழும்பில் இன்று நடைபெற்ற ஊடகச் சந்திப்பின் போதே கல்வி அமைச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் இதனைத் தெரிவித்தார்.

 
Related News