සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
உயர் கல்வி அமைச்சுக்கு அறிவிக்காமல் ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய முடியாது ! -அமைச்சர் பந்துள « Lanka Views

உயர் கல்வி அமைச்சுக்கு அறிவிக்காமல் ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய முடியாது ! -அமைச்சர் பந்துளஇதற்குப் பிறகு ஆப்பாட்டம் செய்யும் நோக்கில் மாணவர்கள் உயர்கல்வி அமைச்சுக்கு வருவதாயின் அதனை தமக்கு முன்னமேயே அறிவிக்குமாறு உயர் கல்வி அமைச்சர் பந்துள குணவர்தன கூறுகிறார்.

உயர் கல்வியமைச்சில் நிலவும் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் மாணவர் அமைப்பினால் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டமொன்று சமீபத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதோடு, ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு முன்பாகவும், உயர்கல்வி அமைச்சின் முன்பாகவும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்தன. பல்கலைக் கழகங்களில் காணப்படும் பிரச்சினைகள் சம்பந்தமாக பல்கலைக் கழக நிர்வாகத்திற்கு அறிவித்திருந்த போதிலும், அவற்றிற்கு தீர்வு காண்பதில் உயர்கல்வி அமைச்சினதும் , விசேடமாக அரசாங்கத்தின் கொள்கை ரீதியிலான முடிவுகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக மாணவர் செயற்பாட்டாளர்கள் கூறுகின்றனர். உயர் கல்வித்துறைக்கு மானியங்கள் அதிகரிக்கப்படுமென்பது வெறும் தேர்தல் வாக்குறுதி மட்டுனேயன்றி தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு நிவாரணம் வழங்கப்படுவதாக இல்லை.

இந்த நிலையில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் ஊர்லங்கள் ஊடாக அரசாங்கத்திடமும் அதிகாரிகளிடமும் கோரிக்கைகளை முன்வைப்பதற்காக அனைத்துப் பல்கலைக் கழக மாணவர் ஒன்றியம் உட்பட மாணவர் அமைப்புகள் ஆர்ப்பாட்டங்களை ஏற்பாடு செய்கின்றன.

 

சமீபத்தில், அனைத்து பல்கலைகழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் தலைமையிலான எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்துடன் உயர்கல்வி அமைச்சுக்கு வந்திருந்த மாணவர் மாணவியரிடம் அமைச்சர் அலுவலகத்தில் இல்லையெனக் கூறப்பட்டது. அதன் பின்னர் மாணவர்கள் அமைச்சர் நேரடியாக வந்து அல்லது தகுதியான ஒரு அதிகாரி முன்வந்து தமது கோரிக்கைகளை அறிய வேண்டுமெனக் கூறி அமைச்சு வளாகத்திற்குள் அமர்ந்துவிட்டனர். அதன்போது மேலதிக செயலாளரும், பல்கலைக்கழக மானிய ஆணையத்தின் ஒரு பிரதிநிதியும் வந்து அவர்களுடன் பேசிய பின்பு மாணவர்கள் வௌியேறினர்.

இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அதிகாரிகளும் அரசியல் தலைமையும் வாக்குறுதி வழங்குகின்ற போதிலும் அவை நிறைவேறும் என்பது சந்தேகமே என அ.ப.க.மா. ஒன்றிய பிரதிநிதியொருவர் ஊடகங்களிடம் கூறினார்.

எப்படியிருந்தாலும், தான் அமைச்சில இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களுக்காக அமைச்சின் வளவிற்குள் நுழைவது தடை செய்யப்படுமென உயர்கல்வி அமைச்சர் கூறுனார்.

 
Related News