සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் –  முன்னாள் ஜனாதிபதிக்குத் தெரியாது என்பதை ஏற்க முடியாது! – ஹேமசிறி பர்னாந்து « Lanka Views

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் – முன்னாள் ஜனாதிபதிக்குத் தெரியாது என்பதை ஏற்க முடியாது! – ஹேமசிறி பர்னாந்து2019 ஏப்ரல் 21ம் திகதி நடந்து உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் குறித்து முன்னமேயே எச்சரித்திருந்தமை தொடர்பில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரபால சிறிசேனவிற்கு அறிவிக்கப்படவில்லை என்பதை எந்த நிலையிலும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாதென முன்னாள் பாதுகாப்புச் செயலாளர் ஹேமசிறி பர்னாந்து ஆணைக் குழுவில் நேற்று சாட்சியமளிக்கும் போது குறிப்பிட்டார்.

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் சம்பந்தமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் ஆணையக் குழு முன்னிலையில் சாட்சியமளிக்கும் போது மேலும் விளக்கமளித்த ஹேமசிறி பர்னாந்து, முன்னாள் அரச புலனாய்வுச் சேவைகள் பணிப்பாளர் நிலன்த ஜயவர்தன மற்றும் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவிற்குமிடையில நட்பு ரீதியான உறவுகள் இருந்ததாகவும், அவர்கள் பொதுவாக நாளொன்றிற்கு ஏழு எட்டு முறை தொலைபேசியில் பேசிக் கொள்வார்கள் எனவும் கூறினார்.

வெளி நாடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் புலனாய்வுத் தகவல்கள் சம்பந்தமாக ஜனாதிபதியிடம் நாளாந்த அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க முன்னாள் அரச புலனாய்வு சேவைகள் பணிப்பாளர் நடவடிக்கை எடுத்திருந்ததாகவும் அவர் கூறினார்.

 

 

 
Related News