සිංහල
English
Contact
Thursday 16th July 2020    
உற்பத்திக்குத் தேவையான சோளம் கிடைக்காமையால் திரிபோஷ தொழிற்சாலை மூடப்பட்டுள்ளது! « Lanka Views

உற்பத்திக்குத் தேவையான சோளம் கிடைக்காமையால் திரிபோஷ தொழிற்சாலை மூடப்பட்டுள்ளது!திரிபோஷ உற்பத்திகளுக்குத் தேவையான சோளம் கிடைக்காமையால் திரிபோஷ உற்பத்திச் தொழிற்சாலை மூடப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

சோளத்திற்கு அரசாங்கம் 55 ரூபா கட்டுப்பாட்டு விலை நிர்ணயத்தமைதான் இதற்குக் காரணமென கூறப்படுகிறது.  55 ரூபா கட்டுப்பாட்டு விலை நிர்ணயிருந்த போதிலும் சோளம் கொள்வனவிற்கஞ அரசாங்கம் 58 ரூபா வீதம் விலைமனு கோரியிருந்தது.

புதிய கட்டுப்பாட்டு விலையான 55 ரூபா வீதம் சோளம் கொள்வனவு செய்ய மேற்படி நிறுவனம் மீண்டும் விலை மனு கோரியிருந்தாலும், இந்த விலைக்கு யாருமே விற்க முன் வராதமையால், தேவையான சோளம் தொகையாக கிடைக்காமையே தொழிற்சாலை மூடப்படுவதற்குக் காரணமென கூறப்படுகிறது.

இதனால் அந்நிறுவனத்தில் வேலை செய்த 300 க்கும் மேற்பட்டோர் நிர்க்கதியாகியுள்ளனர். அதோடு குழந்தைகளுக்கும், கர்ப்பிணித் தாய்மார்களுக்கும் வழங்குவதற்குத் தேவையான திரிபோஷவிற்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படக்கூடி ஆபத்து நிலவுகிறது.

 

 

 
Related News