සිංහල
English
Contact
Monday 21st September 2020    
உலகம் பூராவும் நடக்கும் யுத்தத்தை நிறுத்திவிட்டு யுத்த நிறுத்தம் செய்ய வேண்டும்! -ஐ.நா.பொதுச் செயலாளர். « Lanka Views

உலகம் பூராவும் நடக்கும் யுத்தத்தை நிறுத்திவிட்டு யுத்த நிறுத்தம் செய்ய வேண்டும்! -ஐ.நா.பொதுச் செயலாளர்.உலகளாவிய ரீதியில் நடைபெறும் யுத்தங்ளை நிறுத்தி உடனடியாக போர்நிறுத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துமாறு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச்செயலாளர் அன்டோனியோ குடரெஸ் அழைப்பு விடுக்கிறார்.

நியூயார்க்கில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் தலைமையகத்தில் ஒரு சுருக்கமான உரை நிகழ்த்தியபோதே  ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச்செயலாளர் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.

ஐ.நா பொதுச் செயலாளர் எந்த நாட்டையும் அமைப்பையும் பற்றி எந்த குறிப்பும் தெரிவிக்கவில்லை. யுத்த  மோதல்கள் நிலவும் பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கு பெரும் ஆபத்துகள் உள்ளன என்பதை சுட்டிக்காட்டினார்.

“கொரோனா வைரஸ் உலகளாவிய தொற்றுநோயாக மாறியுள்ளது. இது ஒரு ஆயுதப் போரை விட மிகப் பெரிய போர். அதனால்தான் நான் இன்று இங்கு வந்தேன். இந்த சூழ்நிலை காரணமாக, உலகின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் மோதல்களை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்கு உடனடியாக ஒரு உலகளாவிய போர்நிறுத்தத்தை அறிவிக்குமாறு நான் அழைப்பி விடுக்கிறேன் ”,என்று ஐ.நா பொதுச்செயலாளர் கூறினார்.

பத்து ஆண்டுகளாக உள்நாட்டுப் போருக்கு முகம் கொடுத்து வரும் சிரியாவிலிருந்து முதலாவ கொரோனா வைரஸ் தொற்றிய ஒருவர் கண்டறியப்பட்டுள்ளார். போரினால் பாதிக்கப்பட்ட காங்கோ குடியரசு மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து கொரோனா வைரஸ் நோய்தொற்றியவர்கள் பதிவாகியுள்ளனர்.

யுத்த மோதல்கள் நடக்கும் பல நாடுகள் ஏழைகள் மற்றும் மோசமான சுகாதாரத் தொகுதிகள் கொண்ட நாடுகளாகுமென விசேட நிபுணர்களும் ராஜதந்திரிகளும் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

பல நாடுகளில் யுத்த மோதல் காரணமாக அகதிகளாக்கப்பட்ட மக்கள் குறைந்த வசதிகளுடன் ஒரே பகுதியில் வசிப்பதால்,  இந்த நோய் பரவும் ஆபத்து நிலவுவதாகவும் அவர் சுட்டிக் காட்டுகிறார்..
Related News