සිංහල
English
Contact
Friday 20th July 2018    
உள்ளூராட்சி  சபைகள்  திருத்த  வர்த்தமானி  அறிவித்தல்  வெளியிடப்பட்டுள்ளது. « Lanka Views

உள்ளூராட்சி சபைகள் திருத்த வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.நாட்டின் சகல உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கான பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுத்தலுக்கான புதிய திருத்த முறைகளைக் கொண்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல் இன்று (11) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

2043/56/57 வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கு ஏற்ப உள்ளூராட்சி பிரதிநிதிகள் 4486 இல் இருந்து 8356 வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதோடு , உள்ளூராட்சி சபைகள் 336 இல் இருந்து 341 வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் படி புதிய மாநகர சபை ஒன்றும் பிரதேச சபைகள் நான்கும் உருவாக்கப் பட்டிருக்கிறது.
Related News