සිංහල
English
Contact
Sunday 26th September 2021    
ஊரடங்குச் சட்டம் 21ம் திகதி வரை நீடிப்பு! « Lanka Views

ஊரடங்குச் சட்டம் 21ம் திகதி வரை நீடிப்பு!தற்போது நாடு தழுவிய ரீதியில் அமுலிலுள்ள தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்குச் சட்டம் செப்டம்பர் 21ம் திகதி அதிகாலை 4.00 மணிவரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.
Related News