සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
ஊரடங்கு நீக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தை பலனளிக்கக் கூடியவாறு பயன்படுத்துவோம் -புபுது ஜயகொட « Lanka Views

ஊரடங்கு நீக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தை பலனளிக்கக் கூடியவாறு பயன்படுத்துவோம் -புபுது ஜயகொடஊரடங்குச் சட்டம் நீக்கப்படும் சந்தர்ப்பங்களை கொரோனா வைரஸை பரப்பும் சந்தர்ப்பமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டாமென முன்னிலை சோஷிஸக் கட்சியின் கல்விச் செயலாளர் புபுது ஜயகொட கூறுகிறார்.

‘லங்காவீவ்ஸ்’ உடன் உரையாடும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு கூறினார். மேலும அவர் கூறுகையில், ஊரடங்குச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்ட கடந்த வௌ்ளிக்கிழமையன்று மக்கள் பொருட்கள் வாங்கச்  சென்ற வேளையில் பெரிய சன நெரிசல் ஏற்பட்டதைக் கண்டோம். இவர்கள் சுகாதார பரிந்துரைகளை மறந்துவிட்டே அவ்வாற் நடந்துக் கொண்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. எனவே எதிர்வரும் காலத்தில் பொருட்கள் வாங்கச் செல்லும்போது சுகாதார பரிந்துரைகளை முறையாகக் கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும கூறினார்.

அதேபோன்று தமக்குத தேவையான அளவை விட அதிகமாக பொருட்களை வாங்கி தமது பகுதியிலுள்ள நிர்க்கதியற்ற அண்டை வீட்டாருக்கும் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமெனவும் குறிப்பிட்ட அவர், அன்றாடம் உழைத்து வாழும் மக்களுக்கு வருமானம் கிடைப்பதில்லை. எனவே அந்த மக்களுக்கு அரசாங்கம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டுமென அரசாங்கத்திடம் கேட்டாலும் இதுவரை அதற்கு எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை. அம்மக்களது தேவைகளை நிறைவேற்றுவது முக்கியமாகுமெனவும் கூறினார்.

மாத்திரமல்ல, இரத்த வங்கியில் இரத்தம் பற்றாக்குறை நிலவுவதால் ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் அந்த சில மணி நேரங்களில் ஓரிரு மணித்தியாலங்களை ஒதுக்கி அருகிலுள்ள வைத்தியசாலைக்குச் சென்று இரத்தம் வழங்குமாறும் கேட்டுக் கொண்ட புபுது ஜயகொட, ஊரடங்கின் காரணமாக கிடைத்துள்ள ஓய்வு நேரத்தை பலனளிக்கக் கூடியவாறு பயன்படுத்த வேண்டுமெனவும் கேட்டுக் கொண்டார்.
Related News