සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
ஊழல் மோசடி குறித்து விசாரிக்க மைத்திரிபால நியமித்த ஆணையத்தை பயன்படுத்துவோம் -வாசு « Lanka Views

ஊழல் மோசடி குறித்து விசாரிக்க மைத்திரிபால நியமித்த ஆணையத்தை பயன்படுத்துவோம் -வாசுகடந்த அரசாங்கத்தின் ஊழல் மோசடி சம்பந்தமாக விசாரிப்பதற்கு முன்னால் ஜனாதிபதி மைத்திரிபாலவினால் நியமிக்கப்பட்ட ஆணையத்தின் கால எல்லையை நீடித்து ஊழல் மோசடிகளை விசாரிக்கும் வேலைத் திட்டத்தை முன்னெடுக்க  தற்போதைய ஜனாதிபதியும், பிரதமரும் உடன்பட்டதாக ராஜாங்க அமைச்சர் வாசுதேவ நாணயக்கார கூறுகிறார்.

அதேபோன்று தான் எதையும் எதிர்ப்பார்க்கவில்லையெனவும், தான் அரசியல் கொள்கைக்கு ஏற்ப வேலை செய்வதாகவும் ராஜாங்க அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ மற்றும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ ஆகியோரின் தலைமையில் அலரி மாளிகையில் நேற்று (10) நடைபெற்ற அரசாங்கக் கட்சி தலைவரகளின் கூட்டத்தின் பின்னர் ஊடகஙகளிடம் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அமைச்சர் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.
Related News