සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
எண்ணெய் வளம் கயானாவுக்கு வரமா… சாபமா..? « Lanka Views

எண்ணெய் வளம் கயானாவுக்கு வரமா… சாபமா..?தென்னமெரிக்காவில் வறுமையில் உழன்று இருந்த ஒரு தேசத்தில் அபரிமிதமான எண்ணெய் வளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சில ஆண்டுகளில் இந்த நாடு பொருளாதாரரீதியாக மேன்மை அடையும். புதிய உச்சங்களை தொடும். ஆனால், அந்த எண்ணெய் வளம் கயானா மக்கள் அனைவரது வாழ்விலும் வசந்தம் வீச செய்யுமா? அல்லது எண்ணெய் வளமே சாபமாக அமையுமா?

கடந்த நவம்பர் மாதம் கயானாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் பெர்ரி ஹாலோவே, “இது எவ்வளவு பெரிய விஷயமென பல மக்களுக்கு புரியவில்லை,” என்றார்.

மேலும் அவர், “2020ஆம் ஆண்டுக்குள் அந்நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 300 சதவீதம் முதல் 1000 சதவீதம் வரை உயரும். இது மிகப்பெரிய விஷயம். நீங்கள் இந்த துருவத்தில் சக்திவாய்ந்த நாடாக மாறுவீர்கள்,” என்றார்.

இந்த நாட்டிற்கு சொந்தமான அட்லாண்டிற்கு பெருங்கடலில் 5.5 பில்லியன்  பெரல் அளவில் கச்சா எண்ணெய் இருப்பதை எக்ஸான்மொபைல் நிறுவனம் கண்டுபிடித்துள்ளது.

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த வளமானது 7,50,000 மக்கள் தொகை கொண்ட இந்த நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய விஷயம்தன். ஆனால், இது சாபமாக மாறவும் கூடும் – நன்றி பிபிசி
Related News