සිංහල
English
Contact
Sunday 15th December 2019    
எதிர்வரும் 48 மணித்தியாலங்கள் கால நிலை அனர்த்தங்கள் குறித்து எச்சரிக்கை! « Lanka Views

எதிர்வரும் 48 மணித்தியாலங்கள் கால நிலை அனர்த்தங்கள் குறித்து எச்சரிக்கை!எதிர்வரும் நாட்களில் ஏற்படக்கூடிய அனர்த்தங்கள் குறித்து வளிமண்டலத் திணைக்களம் மக்களை எச்சரித்துள்ளது.  பொதுவா நாடு முழுவதும் வானம் மேகத்தால் நிரம்பியிருப்பதுடன், தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மலைநாட்டுப் பகுதிகளிலும் நாட்டின் வடமேற்கு, மேற்கு, தென்மேற்கு மற்றும் தெற்கு பக்கமாக கடல் பிரதேசங்களிலும் தற்போத நில்வும் மழையுடன் கூடிய நிலை ஜூலை 20ம் திகதி வரை தொடருமென எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

மேற்கு, தெற்கு, மத்திய, சபரகமுவ மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில் அடிக்கஇ வீசும் காற்று மணிக்கு 60 கி.மீற்றர் வேகத்திலும், ஏனைய பிரதேசங்களில் அடிக்கடி மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடும். ஏனைய பிரதேசங்களில் இடத்திற்கிடம் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும். களுத்துறை, காலி  மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் சில இடங்களில் 150 மி.மீற்றருக்கும் அதிகமான மழை வீழ்ச்சியும், கொழும்பு மற்றும் கம்பஹ மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் 100 மி.மீற்றருக்கும் அதிகமான மழை வீழ்ச்சி காணப்படும்.

களுகங்கை மற்றும் களனி கங்கையில் நீர் மட்டம் அதிகரித்து வருவதுடன், லக்ஷபான நீர்த்தேக்கத்தின் இரு வான்கதவுகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. கென்யொன் நீர்த்தேக்கத்தின் வான்கதவொன்றும் திறக்கப்பட்டுள்ளது. மேல் கொத்மலை நீர்த்தேக்கதின் 3 வான்கதவுகள் ஏற்கனவே திறக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நீரோட்டப் பிரதேசங்களில் வாழும் மக்கள் மிகவும் அவதானிப்புடன் இருக்க வேண்டுமெனவும், விசேடமாக களனி மற்றும் களு கங்கைகளின் இரு புறமும் உள்ள மக்களை விசேட கவனத்துடன் இருக்குமாறும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் முப்படையினரையும் கடற்படைடயினரையும் ஈடுபத்தியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின்னல் தாக்குதல்களின் ஏற்படும் விபத்துக்களை குறைப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு மக்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர். விபத்துக்கள் சம்பந்தமாக அறிவிப்பதற்கு 117 தொலைபேசி இலக்கம் 24 மணித்தியாலஙகளும் திறக்கப்பட்டிருக்குமென வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் மேலும் குறிப்பிடுகிறது.

 
Related News