සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
ஏப்ரல் 30ம் திகதி வரை சகல பாடசாலைகளும் மூடப்படும்! « Lanka Views

ஏப்ரல் 30ம் திகதி வரை சகல பாடசாலைகளும் மூடப்படும்!பாடசாலைகள் மற்றும் தனியார் வகுப்புகள் அனைத்தையும் எதிர்வரும் 30 திகதி வரை மூடுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாக அமைச்சரவை ஊடக செய்தியாளர் அமைச்சர் கெஹெலிய ரம்புக்வல கூறுகிறார்.

இதன்படி ஏனைய கல்வி நிறுவனங்களும் மூடப்படுமென அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இன்று (27) நடைபெற்ற ஊடகச் சந்திப்பின்போதே அமைச்சர் மேற்கண்வாறு கூறினார்
Related News