සිංහල
English
Contact
Sunday 20th May 2018    
ஐக்கிய  தேசிய கட்சியின்  பெயரை  காப்பாற்றிக்கொள்ள ரவி  கருணாநாயக்கவை உப  தலைவர்  பதவியில் இருந்து  விலக்கவும் –  மாறப்பன  கமிட்டி  சொல்கிறது. « Lanka Views

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பெயரை காப்பாற்றிக்கொள்ள ரவி கருணாநாயக்கவை உப தலைவர் பதவியில் இருந்து விலக்கவும் – மாறப்பன கமிட்டி சொல்கிறது.மத்திய வங்கி பிணை முறி  மோசடி  தொடர்பாக  குற்றச்சாட்டுக்கு  உள்ளான நிறுவனத்திடம்  இருந்து  லஞ்சம்  பெற்றதாக  பெயர் குறிப்பிடப்படும்  ரவி  கருணாநாயக்கவை  ஐக்கிய  தேசிய  கட்சி உப  தலைவர்  பதவியில் இருந்து  விலக்க வேண்டும் என்று  ‘ திலக்  மாறப்பன  கமிட்டி’  பரிந்துரை செய்துள்ளது.

மத்திய வங்கி கொடுக்கல்  வாங்கல்  சம்பவம்  தொடர்பான  ஜனாதிபதி  ஆணைக்குழு  அறிக்கையில்  குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  விடயங்களை  ஆராய்ந்து  ஐக்கிய  தேசிய  கட்சி   எடுக்கவேண்டிய  செயற்பாடுகளை  பரிந்துரைக்க  ஐக்கிய  தேசிய  கட்சி  மத்திய குழுவினால்  திலக்  மாறப்பன  கமிட்டி  நியமிக்கப்பட்டது. அதன்  பிரகாரம்  கமிட்டி தனது  அறிக்கையில்  ரவி கருணாநாயக்க   உப  தலைவர்  பதவியில்  இருக்க கூடாது  என்றும்,  பிணை முறி  தொடர்பான  அறிக்கையில் எந்த  ஐக்கிய தேசிய  கட்சி உறுப்பினரும்  குற்றச்சாட்டுக்கு  உள்ளாகவில்லை என   கமிட்டி  குறிப்பிடுகிறது

வெளிநாட்டு  நடவடிக்கைகள்  அமைச்சர்  தில மாறப்பன  தலைமையில்   மற்றும்  நிர்வாக  அதிகாரிகள்,  தொழில் வல்லுநர்கள் , சட்ட வல்லுநர்கள்  அங்கத்துவம் கொண்ட  அந்த கமிட்டி அறிக்கை அண்மையில்  ஐ.தே. க.  தலைவர்  ரணில்  விக்ரமசிங்கவுக்கு கையளிக்கப்பட்டிருந்தது.  எவ்வாறாயினும்   இது தொடர்பில் கருத்து  தெரிவிக்கும் பலர் , பிணை முறி  கொடுக்கல் வாங்கலில்  உண்மையான  குற்றவாளிகளை  பாதுகாப்பதற்காக  அந்த  மோசடியில்  சம்பந்தப்பட்டவர்கள்  திட்டமிட்டு  ரவி  கருணாநாயக்கவை பலி கொடுத்துள்ளதாக .
Related News