සිංහල
English
Contact
Monday 21st September 2020    
ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு அபாயம்! « Lanka Views

ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு அபாயம்!மேல் மாகாணம், சபரகமுவ, மத்திய, தெற்கு மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் தற்போது பெய்யும் மழை எதிர்வரும் 24 மணித்தியாலங்களுக்கு நீடிக்குமென வளி மண்டலவியல் திணைக்கள் அறிவித்துள்ளது

கடுமையான மழை வீழ்ச்சி ஆபத்தை உணர்த்துவதற்காக சிகப்பு அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிய வருகிறது.

இதன்படி, மணிக்கு  40 5- கிலோ மீற்றர் வேகத்தில் காற்று வீசக் கூடும். மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை வீழ்ச்சி ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 70 -80 கிலோ மீற்றத்தில் இருக்குமெனவும் திணைக்களம் கூறுகிறது.

இன்று காலை 8.30 லிருந்து 11.30 வரை அதிக மழை வீழ்ச்சி கம்பஹ மாவட்டத்தில் மினுவங்கொட பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது. மழை வீழ்ச்சி மி.மீ 109 எனத் தெரிய வந்துள்ளது.

நாட்டில் பல பாதைகள் காலையில் வௌ்ளத்தால் மூடப்பட்டிருந்தன.  அதிக மழை காரணமாக கொழும்பு ஹைலெவல் பாதையில் கிருளபன பிரதேசம் வௌ்ளத்தில் மூழ்கியிருந்தது.

இதே நேரம் மண்சரிவு காரணமாக தெற்கு அதிவேகப் பாதையில் பின்னதூவைக்கும் இமதுவவிற்கும் இடையில் தற்காலிகமாக பாதை மூடப்பட்டுள்ளது.
Related News