සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இல்லாத 582 பாடசாலைகள்- கல்வி அமைச்சர் « Lanka Views

ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இல்லாத 582 பாடசாலைகள்- கல்வி அமைச்சர்ஒரு சொட்டுத் தண்ணீர் கூட இல்லாத 582 பாடசாலைகள் நாட்டில் உள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும கூறுகிறார்.

பாடசாலைகளை மீண்டும் திறப்பது குறித்து மேல் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த கல்வி அதிகாரிகளை விழிப்புணர்வூட்டுவதற்காக நேற்று (14) கல்வி அமைச்சில் நடைபெற்ற நிகழ்வொன்றில் உரையாற்றிய அமைச்சர் நாட்டில் 800 பாடசாலைகளில் மாணவர்களுக்கு சிறுநீர் கழிக்கவும் வசதிகள் இல்லையெனவும் கூறினார்.

பாடசாலை பிள்ளைகளுக்கு கைகழுவும் வசதிகளை ஏற்பாடு செய்வது தொடர்பில் ஆராய்ந்தபோதே  மேற்படி விடயங்கள் தெரியவந்ததாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

பாடசாலை பிள்ளைகளுக்கு அருந்தவோ, சுகாதார வசதிகளுக்காகவோ ஒரு சொட்டு தண்ணீராவது இல்லையென்பது பாரதூரமான விடயமாகுமென குறிப்பிட்ட அமைச்சர், கம்பயூடர் பயன்படுத்தும் வசதிகளைக் கொண்ட பிள்ளைகளின் விகிதாசாரம் 22% மாகும் எனவும், 82% பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரமே தொலைக்காட்சி வசதிகள் உள்ளதாகவும் கூறினார்.

அதோடு, வானொலியை செவிமடுக்கக் கூட வசதியில்லாத பிள்ளைகள் நாட்டில் பெருமளவில் உள்ளதாகவும், அவர்களில் அதிகமானோர் வடக்குப் பிரதேசத்தில் இருப்பதாகவும் கூறினார். 10 மாணவர்களுக்கம் குறைவான 123 பாடசலைகள் இருப்பதோடு,  200க்கும் குறைவான மாணவர்கள் படிக்கும் 5143 பாடசாலைகள் இருப்பதும்  தெரியவந்துள்ளது.

72 வருடங்களாக இந்த நாட்டை  இவர்கள்தானே ஆட்சி செய்து வருகிறார்கள். இவர்களது ஆட்சியின்   லட்சணம் இதிலிருந்து தெரிகிறது.
Related News