සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
ஒரு நபரை பகிரங்கமாக சுட்டுக் கொல்லக்கூடிய ‘புலானாய்வுச் சட்டம்’ ! « Lanka Views

ஒரு நபரை பகிரங்கமாக சுட்டுக் கொல்லக்கூடிய ‘புலானாய்வுச் சட்டம்’ !69 லட்சம் மக்கள் சேர்ந்து கோட்டாபய என்ற அரசியல்வாதியல்லாத  ஒரு ராணுவ அதிகாரியை இந்நாட்டின் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்துள்ளனர். நாடு அப்போது எதிர்கொண்டிருந்த பாதுகாப்பற்ற நிலையை முதன்மையாகக் கொண்டுதான் மக்கள் அவரை தெரிவு செய்தார்களேயன்றி மக்கள் வேறெதைப் பற்றியும் சிந்திக்கவில்லை. ஆனால்,  கடந்த 14ம் திகதி அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட புலனாய்வு சட்டம் என்ற  சட்டமூலத்தை பார்க்கும்போது கும்பிடப்போன கோயில் தலையில் விழுந்த கதையாக ஆகியுள்ளது தெரிகிறது.

இங்கு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள புலானய்வு சட்டமூலம் சம்பந்தமாக சகல அமைச்சுப் பிரதானிகள் மட்டுமல்ல, பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷவும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். அது வேறொன்றுமல்ல, இலங்கை வரலாற்றில எந்தவொரு அரசியல் தலைவராவது இப்படியான ஒரு சட்டமூலத்தை கொண்டுவர துணியவில்லை. அது மட்டுமல்ல, மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ ஜனாதிபதியாக இருந்த கொடூர யுத்த காலத்தில் கூட இப்படியான ஒரு சட்டமூலத்தை நிறைவேற்றவில்லை.

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷ எந்த நோக்கத்திற்காக இப்படியான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார் என்பது இதுவரை மர்மமாகவே உள்ளது. இந்த சட்டமூலத்தினால் கோட்டபய ராஜபக்‌ஷவிற்கு விரோதமாக  பேசும், செயற்படும் எந்தவொரு நபரையும் சுட்டுத்தள்ளக் கூடிய நிலைமை  உருவாகும். ஏற்கனவே இலங்கை பூராவும் அனுப்பப்ட்டுள்ள சுமார் 12,000 உளவாளிகளின் கடமை ” விலக்களித்தல்” என்ற தண்டனையிலிருந்து விலக்களிக்கும் நிலை உருவாகி வருகிறது.

மேஜர் ஜெனரல் சலே மற்றும் முன்னாள் புலனாய்வுத்துறை பணிப்பாளராக இராணுவத்தில் பணியாற்றிய மேஜர் ஜெனரல் ஹின்தி விதான ஆகியோரைக் கொண்ட குழுவினரால் இது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்டமூலமானது மக்களை கடுமையாக பாதிக்கக் கூடிய, மக்களின் அடிப்படை மனித உரிமைகளை மீறும் மிக பயங்கரமான சட்டமூலமாகும்.

கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷவினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட புலனாய்வு சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டால்  தன்னை புலானாய்வு அதிகாரியாகக் அறிமுகப்படுத்தி அரசாங்கத்திற்கு எதிரானவராகக் கருதி எந்தவொரு நபரையும் பகிரங்கமாக சுட்டுக் கொல்வதற்கான அனுமதி கிடைத்துவிடும்.

எனவே இந்த சட்டமூலத்தை இன மத பேதமின்றி அனைத்து மக்களும் ஒன்றிணைந்து எதிர்க்க வேண்டும். இல்லையென்றால், அரசாங்கத்திற்கு எதிரானவர் எனக் கருதப்பட்டு எந்தவொரு நபரும் நாளை கொல்லப்படலாம்.

 

 
Related News