සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
கடுமையான மழை, காலிக்கும் மாத்தளைக்கும் மண்சரிவு எச்சரிக்கை! « Lanka Views

கடுமையான மழை, காலிக்கும் மாத்தளைக்கும் மண்சரிவு எச்சரிக்கை!நேற்றிலிருந்து (15) பெய்து வரும் கடும் மழை காரணமாக காலி மற்றும் மாத்தளை மாவட்டங்களில் மண்சரிவு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தேசிய கட்டிட ஆராய்சி அமைப்பு கூறுகிறது.

இந்த அபாயம் தொடர்பில் காலி மாவட்டத்தில் பத்தேகம, காலி, கடவத் சதர. அக்மீமன, எல்பிட்டிய, நியாகம மற்றும் போபே போத்தல ஆகிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று மாத்தளை மாவட்டத்தில் உக்குவளை பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலும் ஆபத்து உருவாகியுள்ளதாகவும் மேற்படி அமைப்பு கூறுகிறது.

அதிக மழைவீழ்ச்சி காணப்படும் மலைச் சரிவை அண்டிய பகுதிகளில் வாழும் மக்களை எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும், சிகப்பு அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை  பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Related News