සිංහල
English
Contact
Monday 22nd July 2019    
கடுமையான மழை,  கிளிநொச்சியில் அனர்த்த நிலைமை! « Lanka Views

கடுமையான மழை, கிளிநொச்சியில் அனர்த்த நிலைமை!நேற்று (21) நாள் பூராவும் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் பெய்த கடுமையான மழை காரணமாக ஏற்பட்ட வௌ்ளப் பெருக்கினால் பெருமளவு மக்கள் இடம் பெயர்ந்துள்ளனர்.

அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் கூறுவதற்கேற்ப, 20ம் திகதி இரவிலிருந்து  250 க்கும் அதிகமான மழை பெய்தமையால் கிளிநொச்சி இரணமடு நீர்த்தேக்கம் நிரம்பி வழிந்தமையால் தாழ் நிலப்பகுதிகள் நீரில் மூழ்கியிருப்பதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன. வௌ்ளப் பெருக்கு காரணமாக கிளிநொச்சி, ரத்தினபுரம், ஆனந்த புரம், பொன்நகர், பெரியகுளம், தம்பிராசபுரம், உழவனூர் ஆகிய கிராமங்கள் மூழ்கியுள்ளன. இதனால் 300க்கும் மேற்பட்ட ஆட்சள் இடம் பெயர்ந்துள்ளனர்.

மாங்குளம் வாவி உடைந்ததன் காரணமாக A9 பாதை ஊடாக யாழ்பாண சுற்றுலாவிற்கு வருபவர்களை அவதானமாக பயனிக்குமாறு பிரதேசத்தின் பாதுகாப்புப் பிரிவினர் கூறுகின்றனர்.

இடம் பெயர்ந்தவர்களை கிளிநொச்சி இராணுவம் மற்றும் பாதுகாப்புப் பிரிவுகள் உட்பட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய அதிகாரிள் உயிர்பாதுகாப்பு படகுகளை பயன்படுத்தி காப்பாற்றியுள்ளனர்.

இந்த மழை வீழ்ச்சி காரணமாக நீர் கொள்வனவு மட்டமாகிய 36 அடியையும் தாண்டி 37 அடிவரை உயர்ந்துள்ளது. அதன் காரணமாக கிளிநொச்சியில் ஏனைய குளங்கள் நிரம்பி வௌியேறும் மட்டத்திற்கு வந்துள்ளது.
Related News