සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
கண்டி, பூவெலிகட , சங்கராஜ மாவத்தையில் 5 மாடி வீடு மண்ணுக்குள் அமிழந்தது! குழந்தை மரணம்! « Lanka Views

கண்டி, பூவெலிகட , சங்கராஜ மாவத்தையில் 5 மாடி வீடு மண்ணுக்குள் அமிழந்தது! குழந்தை மரணம்!கண்டி பூவெலிகட, சங்கராஜ மாவத்தை பகுதியில் அமைந்துள்ள 5 மாடிகளைக் கொண் வீடொன்று இன்று (20) அதிகாலை மண்ணுக்குள் அமிழ்ந்துள்ளது.

அமிழத் தொடங்கிய மேற்படி வீடு பக்கத்தில் அமைந்து வீட்டின்மீது வீழ்ந்துள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன. அந்த வீட்டில் 5 பேர் இருந்ததாகத் தெரிய வருவதுடன் அவர்களில் ஒன்றரை வயது சிசு உட்பட மூவர் இதுவரை காப்பாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

காயங்களுக்குள்ளான சிசு வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின் இறந்து விட்டதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.

இறந்த சிசுவின் பெற்றோர்களைத் தேடி மீட்புப் பணிகள் தொடர்வதோடு, கண்டி மாநகர சபை தீயணைப்புப் படையினர், இராணுவத்தினர், பொலிஸார் உட்பட பொதுமக்களும் மீட்புப் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

 
Related News