සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
கந்தகாடு புனர்வாழ்வு முகாமில் கோவிட் 19 தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்தது! « Lanka Views

கந்தகாடு புனர்வாழ்வு முகாமில் கோவிட் 19 தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்தது!இன்று (28) காலை வரை கந்தகாடு போதைப் பொருள் சிகிச்சை மற்றும் புனர்வாழ்வு நிலையத்தில் கொரோனா தொற்றிற்கு ஆளாகிய 597 பேர் உள்ளதாகவு கோவிட் 19 பரம்பலை தடுக்கும் தேசிய நடவடிக்கை நிலையம் கூறுகிறது.

மேற்படி நிலையத்தில் தற்போது புனர்வாழ்வு பெரும் 482 பேரும், 65 அலுவலர்களும், அழைக்கப்பட்ட அலுவலர்களில் 5 பேரும், குடும்ப மற்றும் நெருக்கமானவர்கள் 44 பேரும், வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் கோவிட் 19 தாக்கத்திற்கு உள்ளானவர்களோடு பழகிய ஒருவரும் இவர்களில் அடங்குகின்றனர்.

இதற்கிடையே, இன்று காலை 6.00 மணியாகும் போது நோய் தொற்றிய 23 பேர் கண்டறியப்பட்டுள்ளதுடன், அவர்களில் 17 பேர் சேனபுர நிலையத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தவர்களாகும்.

எஞ்சியவர்களில் ஐந்து பேர்; கட்டாரிலிருந்து வந்து தனிமைப்படுத்தல் முகாமில் இருந்த நபர்களாகும் என்பதுடன் ஒரு சௌதி அரேபியாவிலிருந்து வந்தவராககும். இதற்கிடையே தோஹாவிலிருந்து 10 பேர் இன்று காலை இலங்கை திரும்பியுள்ளனர். அவ்வாறு வந்த அனைவரும் இராணுவத்தினரால் தனிமைப்படுத்தல் முகாமுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Related News