සිංහල
English
Contact
Friday 24th January 2020    
கன மழை காரணமாக கினிகத்ஹேன நகரில் 10 கடைகள்   மண்சரிவில் சிக்கின ! « Lanka Views

கன மழை காரணமாக கினிகத்ஹேன நகரில் 10 கடைகள் மண்சரிவில் சிக்கின !மத்திய மலைநாட்டின் மேற்கு சரிவுப் பிரதேங்களில் பெய்யும் கன மழை காரணமாக கினிகத்ஹேன நகரில் 10 கடைகள் மண்சரிவில் சிக்கியுள்ளதாகவும், கடையொன்றில் வேலை செய்த ஒருவர் காணாமல் போயுள்ளதாகவும் கினிகத்ஹேன   பொலிஸார் கூறுகின்றனர்.  இன்று அதிகால் 2.00 மணிளவில் இந்த மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

கினிகத்ஹேன பொலிஸ் நிலையத்திற்கு அருகாமையில் கினிகத்ஹேன – கண்டி பிரதான பாதையின் ஒரு பகுதியே இவ்வாறு மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

இரண்டு மாடிகளை கொண்ட கட்டடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வந்த பலசரக்குக் கடைகள், மரக்கறி விற்பனை செய்யும் கடைகள், இரு ஹோட்டல்கள்  மற்றும் ஒரு சிகையலங்கார நிலையமும் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. காணாமல் போனவரை தேடும் முயற்சியில் இராணுவமும் பொலிஸும் ஈடுபட்டுள்ளது.

அப்பாதையில் செல்லும் வாகனங்களை  கொழும்பு பாதையில் சென்று பஸ் தரிப்பிடத்தின் ஊடாக பிரதான பாதைக்கு செல்லுமாறு கினிகத்ஹேன பொலிஸார் ஓட்டுநர்களை கேட்டுள்ளனர்.

 

 
Related News