සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
கப்பலிலோ, விமானத்திலோ நாட்டுக்குள் நுழையத் தடை! « Lanka Views

கப்பலிலோ, விமானத்திலோ நாட்டுக்குள் நுழையத் தடை!பயணிகள் விமானத்திலோ, பயணிகள் கப்பலிலோ எவரும் நாட்டுக்குள் நுழைவது உடனடியாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, பொருட்கள் கொண்டு வரும் விமானங்கள் மற்றும் கப்பல்கள் மூலம் பயணகளை கொண்டு செல்வது முற்றாகத் தடை செய்யப்படுகிறது. கோவிட் 19- வைரஸை கட்டுப்படுத்த அரசாங்கம் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்வதே அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடாகும்.
Related News