සිංහල
English
Contact
Thursday 1st December 2022    
கமல் குணரத்னவின் வீட்டில் வேலைக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த இராணுவ வீரர் கூரையிலிருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்தார் « Lanka Views

கமல் குணரத்னவின் வீட்டில் வேலைக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த இராணுவ வீரர் கூரையிலிருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்தார்பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராக ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் நியமிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட கமல் குணரத்னவின் வீட்டை திருத்தும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இராணுவ சிப்பாய் ஒருவர் கூரையிலிருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார்.

பனாகொட இராணுவ முகாமின் பொறியியலாளர் படைப்பிரிவின் சிப்பாய் கமல் குணரத்னவுக்கு சொந்தமான கொட்டாவ, போகஹவத்தை வீதியிலுள்ள வீடொன்றை திருத்துவதற்காக பாதுகாப்பற்ற நிலையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்த வேளையில் விபத்துக்குள்ளானது.

மகிந்த ராஜபக்ச ஆட்சியில் இருந்து, சிறிலங்காவின் பாதுகாப்புப் படைகள் கட்டளைகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு மட்டுமே பயிற்றுவிக்கப்பட்டு, ஒரு சிப்பாய் செய்ய வேண்டிய பணிகளுக்கு மேலதிகமாக அரசியல்வாதிகள் மற்றும் பிற முக்கியஸ்தர்களின்தனிப்பட்ட விவகாரங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த தொழில்சார்ந்த செயற்பாடுகளுக்கு இராணுவத்தினரிடமிருந்து எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை, சமூகத்திடமிருந்தும் எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை. அரச ஊழியர்களாக பொது நிதியில் இருந்து சம்பளம் பெறும் இராணுவத்தினரை அவர்களது தனிப்பட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தி அவர்களின் வாழ்வை இருள் சூழ்வதற்கு அரசியல் தலைமைகள் மற்றும் இராணுவத் தளபதிகள் பொறுப்பு.

கட்டளைக்கு அடிபணிந்த நிலையில் மக்கள் போராட்டத்தின் மீது துப்பாக்கி சூடு சம்பவங்கள் காரணமாக மகிந்த ராஜபக்சவின் ஆட்சியில் சிலாபத்தில் அன்டனி என்ற மீனவரும் கட்டுநாயக்க முதலீட்டு வலயத்தில் ரொஷேன் சானக்கவும் கொல்லப்பட்டனர். ரத்துபஸ்வல தம்மிக பெரேராவின் றப்பர் கையுரை தொழிற்சாலையின் கழிவுகள் காரணமாக நீர் மூலங்கள் நாசமாவதனால் அதற்கு எதிராக மக்கள் நடந்த மக்கள் எதிர்ப்பின் போது இராணுத்தினர் நடத்திய துப்பாக்கிப் பிரயோகத்தில் பிரசாரத்திற்கு வந்த ஒருவரும்,பாதையில் பயணித்த இருவரும் உயிரிழந்தனர்.

 

ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராகவும், அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் கோரியும் மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் இவ்வேளையில், ஆட்சியாளர்களின் பக்கம் இருந்து மக்களை அடக்குவதற்கு இராணுவம் உள்ளிட்ட பாதுகாப்புப் படையினர் செயற்படுவதால், மக்களின் வெற்றிக்கு இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளது.
Related News