සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
கம்பஹவில் ஒரு மருத்துவருக்கும் கொரோனா! « Lanka Views

கம்பஹவில் ஒரு மருத்துவருக்கும் கொரோனா!கம்பஹ மாவட்ட வைத்திய சாலையில் பணியாற்றும் ஒரு மருத்துவருக்கும் கொரோனா தொற்றியுள்ளதாகத் தெரிய வருகிறது.

மினுவங்கொட பிரண்டிக்ஸ் தொழிற்சாலையில் பணியாற்று சிலருக்கு இந்த மருத்துவருக்குச் சொந்தமான தனியார் மருந்தகத்தில் இவரால் சிகிச்சையளிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

மேற்படி மருத்துவர் சிகிச்சைக்காக கொழும்பு IDH வைத்தியசாலைக்கு செல்ல நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக கம்பஹ வைத்தியசாலையின் பிரதி பணிப்பாளர் மருத்துவர் பிரயன்த இலேபெரும கூறினார்.

 

 
Related News