සිංහල
English
Contact
Sunday 16th February 2020    
கல்விக் கடைகளுக்காக அரச காணிகளை ஒதுக்கும் அரசாங்கம் ! முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி « Lanka Views

கல்விக் கடைகளுக்காக அரச காணிகளை ஒதுக்கும் அரசாங்கம் ! முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சிகல்வியை தனியாரிடம் தாரைவார்க்கும் திட்டத்திற்காக இன்றைய அரசாங்கம் ‘சுதந்திர கல்வி முதலீட்டுத் திட்டம்’ என்ற பெயரில் புதிய திட்டமொன்றை செயற்படுத்தத் தயாராகி வருவதாக முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் கல்விச் செயலாளர் கூறுகிறார்.

நேற்று (17) கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பின்போது முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் கல்விச் செயலாளர் புபுது ஜயகொட மேற்கண்டவாறு கூறினார்

மேலும் இது சம்பந்தமாக விளக்கமளித்த அவர் ” இலங்கையின் உயர்கல்வித்துறையை தனியார்மயமாக்கும் நீண்டகால திட்டத்தை செயற்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம் புதிய வேலைத் திட்டமொன்றை தயாரித்து வருகிறது. இதன் கீழ் சுதந்திர கல்வி வலயங்களை பெயரிட்டு அங்கு பணத்திற்கு கல்வியை விற்கும் நிறுவனங்களை அமைப்பதே அரசாங்கத்தின் திட்டமாக உள்ளது.

ஆகவே அதற்கெதிராக இந்நாட்டின் உழைக்கும் மக்கள், முற்போக்கு சக்திகள், அமைப்புகள், மாணவர் அமைப்புகள் போன்றவற்றோடு இணைந்து செயற்பட முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி எப்போதும் தயாராக இருக்கின்றது” எனவும் கூறினார்.

 
Related News