සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
கல்வியை விற்பதற்காக பல்கலைக்கழக கட்டுப்பாட்டுச் சட்டமூலம்! « Lanka Views

கல்வியை விற்பதற்காக பல்கலைக்கழக கட்டுப்பாட்டுச் சட்டமூலம்!



கல்வியை விற்பனைப் பண்டமாக ஆக்கும் அரசாங்கத்தின் நோக்கத்தை முன்னெடுக்கும் விதமாக சகல தனியார் மற்றும் அரச பல்கலைக்கழகங்களை கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரத்தைக்  கொண்ட  நிறுவனமொன்றை அமைப்பதற்குத் தேவையான சட்டங்கள் அரசாங்கத்தினால் ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

2012ல் அறிமுகம் செய்யத் தயாராகிய ‘தர உத்தரவாதம்  மற்றும் அங்கீகாரச் சட்டத்தின்’ (Quality Assurance Accredation council) கீழ் இதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. என்றாலும் எதிர்பின் காரணமாக அந்த சட்டம் சுருட்டிக் கொள்ளப்பட்டது. பின்னர் ‘சைட்டம்’ என்ற திருட்டுப் பட்டம் வழங்கும் நிறுவனத்தை சட்டபூர்வமாக்குவது  தொடர்பில் இந்த சட்டத்தை மீண்டும் கொண்டுவர மேற்கொண்ட முயற்சிகள் மாணவர் அமைப்புகளின் இடைவிடாத போராட்டங்கள் காரணமாக அதுவும் கைவிடப்பட்டது. ‘சைட்டம்’ நிறுவனம் ரத்து செய்யப்பட்டதன் பின்னர், மீண்டும் அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்ற  அரசாங்கம் தயாராகி வருவதாக மாணவர் செயற்பாட்டாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

இந்த சட்டத்தின் கீழ் உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் என்ற வகையில் பல்கலைக் கழகங்கள், தொழில்நுட்பப் கல்லூரிகள், தொழில் கற்கை நிறுவனஙகள் ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்காக  அமைக்கப்படும் தரச் சான்றிதழ்  மற்றும் அங்கீகாரமளித்தல் ஆணையத்தின் ஊடாக ஒவ்வொரு தொழில்கள் சார்ந்த தொழில்சார் நிறுவனங்களும் கண்காணிக்கபடவிருக்கின்றன. அதன்படி, பல்கலைக்கழ மானிய ஆணையத்திற்கும் மேலாக அமைக்கப்படும் இந்த ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களாக உயர் கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் அல்லது பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதி, அமைச்சின் செயலாளர் அல்லது பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதி, பல்கலைக் கழக மானிய ஆணையத்தின் தலைவர் அல்லது பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட ஒருவர், தேசிய கல்வி ஆணையத்தின் தலைவர் அல்லது பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட ஒருவர் என்ற வகையில் உத்தியோக ரீதியில் 7 பேர் நியமிக்கப்படவுள்ளனர்.  மாத்திரமல்ல, உயர் கல்வி அமைச்சரினால் பெயர் குறிக்கப்படும் 15 பேரில் ஜனாதிபதியால் அங்கீகரிக்கப்படும் 9 பேர் இந்த ஆணையத்திற்கு நியமிக்கப்படுவர். இதன்படி அரச நிறுவனங்களின் மற்றும் ஆணையங்களின் பிரதிநிதிகளும் அரசாங்கத்தினால் நியமிக்கப்படும் நிலையில், அமைச்சரின் ஆலோசனையின்படி, நியமிக்கப்படும் 9 அரசியல் பிரதிநிதிகள் இந்த ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களாக ஆவார்கள். பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழுவிற்கும் மேலாக உள்ள இந்த நிறுவனம் அரசியல் அதிகாரத்தின் ஊடாக செயற்படுவதுடன், அரச மற்றும் தனியார் உயர் கல்வி நிறுவனங்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்ைக எடுக்கும்.

இதற்கேற்ப, இந்நாட்டு பல்கலைக் கழக கல்வியையும், தனியார் பல்கலைக் கழகங்களையும் கட்டுப்படுத்த இந்த அரசியல் அதிகார கட்டமைப்பு நடவடிக்கை எடுக்கும். அதேபோன்று அந்த ஆணையத்தில் பதிவு செய்வதற்காக அரச அல்லது தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் எழுத்து மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மாத்திரமல்ல, தனியார் நிறுவனங்களாக செயற்படும் சில நிறுவனங்களின் பாடநெறிகள் அனைத்தும் பதிவு செய்யப்படாத பின்னணியில் கூட அவை ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டதன் பின்னர்  5 வருட காலத்திற்காக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட உயர் கல்வி நிறுவனமொன்றில் நடத்தப்படும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பாடநெறியாக கவனத்தில் எடுக்கப்படவிருக்கின்றது. அதன்படி, உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் என்ற ரீதியிலல்லாது, தனியார் நிறுவனமாக பதிவு செய்து, உயர் கல்விச் சான்றிதழ்களை வஞ்சகமாக விற்கும் நிறுவனங்களுக்கு அரச அங்கீகாரத்தை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காகவே இந்த சட்டமூலம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளமை வௌிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

இதிலுள்ள பாராதூரமான விடயம் என்னவென்றால், இந்த சட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்படும் ஆணைக் குழுக்களின் உறுப்பினர்களுக்கு தம்மால் நிறைவேற்றப்படும் அலுவல்கள் தொடர்பில்  குற்றம் சுமத்தி இலங்கை சிவில் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு தொடுக்க முடியாது.

இதுவரை பல்கலைக்கழக கல்வியை பாதுகாக்க மாணவர் அமைப்புகள், விரிவுரையாளர்கள், பெற்றோர்கள், முற்போக்கு சமூக அமைப்புகள் உட்பட மக்கள் நடத்திய அனைத்து போராட்டங்களையும் பின்னடையச் செய்து, அரச பல்கலைக்கழகங்கள் தொடர்பில் தீர்மானங்கள் எடுப்பதில் பல்கலைக் கழக மானிய ஆணையத்திற்கு மேலாக செயற்படக் கூடிய இந்த சட்டம் இந்நாட்டின் கல்விக்கான உரிமையை முற்றாக குழி தோண்டி புதைக்கும் முயற்சியாக இருப்பதனால், அதனை ரத்துச் செய்ய அனைவரும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அனைத்து பல்கலைக் கழக மாணவர் ஒன்றியம் ஊடக சந்திப்பின்போது கூறியுள்ளது.




Related News