සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
காணாமல் போனவர்களுக்கு நீதி வழங்கு! யாழில் ஹர்த்தால்! « Lanka Views

காணாமல் போனவர்களுக்கு நீதி வழங்கு! யாழில் ஹர்த்தால்!காணாமல் போனவர்களுக்கு நீதி பெற்றுக் கொடுக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டு யாழ்ப்பாணம் உட்பட வடபகுதி மக்கள் நேற்று (16) ஹர்த்தால நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்ததைக் காணக் கூடியதாக இருந்தது.

யுத்த காலத்தில் காணாமல் போனவர்களுக்கும், யுத்தத்தினால் துன்பத்திற்குள்ளான மக்களுக்கு நீதி பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக சர்வதேச தலையீட்டை பெற்றுத்தர வேண்டுமென்பதை இந்த ஹர்த்தால் மூலம் உணர்த்தப்பட்டது. ஹர்த்தாலோடு நடைபெற்ற எதிர்ப்புக கூட்டத்தில் தமிழர் தேசியக் கூட்டணியிலிருந்து வௌியேறிய விக்னேஸ்வரன் மற்றும் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் உட்பட தமிழ் அரசியல்வாதிகள் உரையாற்றினர்.2015ல் அரசாங்கம் வழங்கிய வாக்குறுதி மீறப்பட்டது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.

2009ல் யுத்தம் முடிவுக்கு வரும்போது பெருமளவிலான சாதாரண மக்கள் காணாமல் போயிருந்தனர். மேலும் ஆயிரக்கணக்கானோர் இடம்பெயர்ந்து துன்பத்திற்காளாகி இருந்தனர். யுத்தக் குற்றச் செயல்கள் சம்பந்தமாக தமிழ் மக்கள் பட்ட அவஸ்தை சம்பந்தமாக நீதி பெற்றுத் தருமாறும், காணாமலானோர் தொடர்பில் தகவல்களை வௌியிடுமாறும், அப்போதைய ராஜபக்‌ஷ ஆட்சியிடம் தமிழ் மக்கள் வைத்த கோரிக்கை செவிமடுக்கப்படவில்லை. எனவே அக்கோரிக்கைகள் ஐ.நா.சபையின் மனித உரிமைகள் மாநாட்டில் முன்வைக்கப்பட்டு நிறைவேற்றிக் கொள்ளவும் மற்றும் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு நிபந்தனைகள் விதிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

இந்த பின்னணியில் தற்போதைய அரசாங்கத்தின் தலைவர்கள் தமிழ் மக்களின் வாக்குகளைப் பெற்று 2015ல அதிகாரத்திற்கு வந்த போதிலும் , அவர்களது கோரிக்கை சம்பந்தமாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

தமிழ் மக்களின் சிவில், அரசியல், பொருளாதார மற்றும் சமூக சுதந்திரத்தை உறுதி செய்யுமாறு வற்புறுத்தவும் இந்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் கோசங்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன.
Related News