සිංහල
English
Contact
Friday 24th January 2020    
காலநிலை அனர்த்தங்கள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது‍ « Lanka Views

காலநிலை அனர்த்தங்கள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது‍தற்போது நாட்டில் நிலவும் அதிக மழை வீழ்ச்சியுடன் கூடிய காலநிலை உருவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக இரத்தினபுரி, நுவரெலியா,  கேகாலைமற்றும் களுத்துறை ஆகிய மாவட்டங்களில மண்சரிவுகள் ஏற்படு ஆபத்து நிலவுவதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் கூறுகிறது.

இதற்கிடையே இன்றும் (16) நாட்டின் தென்மேற்கு பிரதேசத்தில் 150 மி.மீற்றர் கடுமையான மழை வீழ்ச்சி ஏற்படக் கூடுமென வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் கூறுகிறது. எஹலியகொட, அம்பகமுவ, புலத்சிங்கள, கிரிஎல்ல, கலவான. வரகாபொல மற்றும் மத்துகம ஆகிய  பிரதேசங்களுக்கும்முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் கட்ட விபத்து எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத்தவிர பதுளை, சொரணாதொட்ட பிரதேசங்களில் கற்கள் சரியும் ஆபத்திருப்பதால் பிரதேசத்தில் 88 குடும்பங்கள் தற்காலிகமாக இடம்பெயர்ந்துள்ளனர்.  கடந்த 24 மணி நேரத்தில் களுத்துறை, இரத்தினபுரி, நுவரெலியா மற்றும் கேகாலை மாவட்டங்களில கடுமையாக மழை பெய்து வருகிறது. சில இடங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளதாகவும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

எதிர்வரும் 24 மணித்தியாலங்களில் மேற், சபரகமுவ, மத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களில 150 மி,மீற்றர் அளவிற்கு மழை பெய்யுமென எதிர்பார்கப்படுவதுடன், ஊவா, கிழக்கு மற்றும் வட மத்திய மாகாணங்களில் மற்றும் வடமத்திய மாகாணங்களில் மி.மீற்றர் 100க்கும் அதிகமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதாக அனர்த முகாமைத்துவ  நிலையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
Related News