සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
காலநிலை எச்சரிக்கை! « Lanka Views

காலநிலை எச்சரிக்கை!வடக்கு வங்காள விரிகுடா பகுதியை அண்டிய கடல் பகுதியில் நிலைகொண்டுள்ள ‘குலாப்’ சூறாவளி காரணமாக எதிர்வரும் 24 மணித்தியாலங்களில் தென்மேற்குப் பகுதியில் மழை வீழ்ச்சி மற்றும் நாடு பூராவும் அடிக்கடி பலத்த காற்று வீசக் கூடுமென வளிமண்டவியல் திணைக்களம் கூறுகிறது.

இதன் காரணமாக சில பிரதேசங்களில் 100 மி.மீற்றருக்கு மேல் பலத்த மழை பெய்யக் கூடுமெனவும் மேல், சபரகமுவ, மத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும், காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் அடிக்கடி மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடும்.

இன்று மாலை நேரத்தில் நாடு பூராவும் காற்று வீசும் நிலையில் மீண்டும் அறிவிக்கும் வரை மீன்பிடி மற்றும் கடல்சார் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டாமெனவும் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் கோருகிறது. விசேடமாக மன்னாரிலிருந்து புத்தளம், கொழும்பு, காலி மற்றும் ஹம்பாந்தொட்ட ஊடாக பொத்துவில் வரையிலான கடற்பிரதேசத்தில் கடல் அலைகள் தீவிரமாக ;இருக்குமெனவும், புத்தளத்திலிருந்து கொழும்பு, காலி மற்றும் ஹம்பாந்தொட்ட ஊடாக பொத்துவில் வரையிலான கடல் அலைகள் 2.0 – 2.5 மீற்றர் உயரத்திற்கு அடிக்கக் கூடுமெனவும் வளிமண்டலத் திணைக்களம் கூறுகிறது.
Related News