සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
காலி மாவட்டத்தில் பாம் எண்ணெய் மரச் செய்கை தடை செய்யப்படும்…..? « Lanka Views

காலி மாவட்டத்தில் பாம் எண்ணெய் மரச் செய்கை தடை செய்யப்படும்…..?காலி மாவட்டத்தில் எந்தவொரு பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலும் ‘பாம்’  மர நடுகை மேற்கொள்வதை தடைசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு காலி மாவட்டச் செயலாளர் பிரதேச செயலாளர்களுக்கும், பொலிஸுக்கு அறிவுறுத்தியிருப்பதாக  ‘பாம் மர நடுகைக’க்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுவரும் அந்துரன்வில சந்திரஜோதி தேரர் கூறுகிறார்.

காலி மாவட்ட தொடர்பாடல் கூட்டத்தில் ஆராயப்பட்ட விடயங்களுக்கேற்பவும், சூழல் அமைப்புகளின் தலையீட்டின் காரணமாக அமைச்சரவை இது தொடர்பில் தீர்மானித்திருப்பதாக காலி மாவட்டச் செயலாளர் தனது அதிகாரிகளுக்கு வலியுறுத்தியுள்ளார். சுற்றாடல் அதிகார சபையின் பரிந்துரைகளுக்கேற்பவும்  பாம் மர நடுகையினால் நீர் மூலங்கள் பாதிக்கப்படுவதனால், மேற்படி  பாம் மர நடுகை திட்டமானது பயிர்ச் செய்கை நடவடிக்கைகளுக்கும், குடியிருப்புகளுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இந்த நிலையை கருத்தில் கொண்டு புதிதாக பாம் மர நடுகையை பரவலாக்குவதை நிறுத்துமாறு ஜனாதிபதியும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கூறியிருந்தார். என்றாலும் இவற்றை கவனத்தில் கொள்ளாமல் பல நிறுவனங்கள் அதிகாரிகளின் முன்னிலையிலேயே  இந்த மர நடுகையை தொடர்ச்சியாக மேறகொண்டிருந்ததை காணக் கூடியதாக இருந்தது.

 இந்த பின்னணியில்தான் காலி மாவட்டச் செயலாளர் ‘பாம்’ மர நடுகை திட்டத்திற்கு எதிராக சூழல் அமைப்புகள் முன்னெடுத்த போராட்டத்தின் காரணமாகவோ அல்ல தேர்தலை இலக்காகக் கொண்டோ அதனை நிறுத்திவிட அரசியல் அதிகாரத்துவம் தீர்மானித்துள்ளது. எவ்வாறாயினும் தற்காலிகமாகவாவது இப்படியானதொரு தீர்மானத்தை எடுத்தமையானது, சூழல் அழிவுகளின் காரணமாக வாழ்க்கைப் பிரச்சினைகளுக்கு முகம் கொடுக்கும் காலி மாவட்டத்தின் உடுகம, பத்தேகம, அல்பிடிய, கரந்தெனிய ஆகிய பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த மக்களுக்குக் கிடைத்த வெற்றியாகுமென குறிக்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே கொழும்பு, காலி, மாத்தறை, கேகாலை, களுத்துறை ஆகிய மாவட்டங்களில்  இத்திட்டம் தொடர்ந்தும் செயற்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.  என்றாலும் இந்த தீர்மானத்தின்படி காலி மாவட்டத்தில் மேற்படி மர நடுகையை நிறுத்துவதற்கு பொலிஸாருக்கு அதிகாரம் உண்டு.

கம்பனிகளில் பண பலத்திற்கும் அரசியல் பலத்திற்கும் அடிபணியாமல் இந்த உத்தரவை  பொலிஸார் செயற்படுத்தினால்  அதன் வெற்றி மக்களுக்கே கிடைக்குமென சந்திரஜோதி தேரர் மேலும் கூறினார்.
Related News