සිංහල
English
Contact
Friday 24th January 2020    
காலி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திரசிறி கஜதீர காலமானார் « Lanka Views

காலி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திரசிறி கஜதீர காலமானார்ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் காலி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திரசிறி கஜதீர காலமானார். 73 வயதான அவர் கொழும்பு தனியார் மருத்துவ மனையில் வைத்து காலமானதாகத் தெரிய வருகிறது.

இலங்கை கம்யூனிஸக் கட்சியின் உறுப்பினரான அவர் கடந்த ராஜபக்‌ஷ அரசாங்கத்தில் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சராக இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்க.

 

 
Related News