සිංහල
English
Contact
Friday 27th May 2022    
காலி முகத்திடல் போராட்டத்தை அடக்க அரசாங்கம் சதி செய்கிறது! -முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி « Lanka Views

காலி முகத்திடல் போராட்டத்தை அடக்க அரசாங்கம் சதி செய்கிறது! -முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சிகாலி முகத்திடலில் இரவு பகலாக நடைபெறும் மக்கள் எழுச்சிப் போராட்டத்தை ஒடுக்குவதற்கு அரசாங்கம் தயாராகி வருவதாக முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சி கூறுகிறது.

எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களை அடக்குவதற்கான பயிற்சியொன்றை கடவத்தை பிரதேச இராணுவ முகாமொன்றில் இன்று (15) காலை நடத்தியுள்ளதாக மு.சோ.கட்சியின் பரப்புரைச் செயலாளர் கூறுகிறார்.

அரசாங்கத்திற்கு எதிரான ஆர்ப்பாடங்களில் ஈடுபடும் இளைஞர்களை அடக்குவதற்காக அரசாங்கம் இத்தகைய பயிற்சிகளை வழங்குவதாயிருந்தால், அது அரசாங்கத்தின் தவறான கணிப்பாகுமெவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

மாத்திரமல்ல, அரசாங்கத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்றும் நோக்கில் ஊடகங்கள் செய்திகளை வெளியிட்டாலும், அவர்கள் ஏதோ சதி நோக்கத்தில் செயற்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்ட அவர், காலி முகத்திடல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மக்களை பலவீனப்படுத்தும் நோக்கில் பல் வேறு நபர்களை அங்கு நடமாடவிட்டுள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
Related News