සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
குருநாகலில் எலிக்காய்ச்கல் இதுவரை 10 பேர் மரணம்! « Lanka Views

குருநாகலில் எலிக்காய்ச்கல் இதுவரை 10 பேர் மரணம்!குருநாகல் மாவட்டத்தில் பரவி வரும் எலிக்காய்ச்சல் காரணமாக இதுவரை 10 பேர் மரணமடைந்துள்ளதோடு, மேலும் 245 பேர் நோய் தொற்றியதன் காரணமாக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

குருநாகல், கல்கமுவ, நிக்கவெரட்டிய மற்றும் வீரம்புகெதர ஆகிய பகுதிகளில் பெரும்பாலான எலிக்காய்ச்சல் நோயாளிகள் காணப்படுவதோடு, விவசாயத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எலிக்காய்ச்கல் தொற்றும் ஆபத்து இருப்பதாகத் தெரிகிறது.

பொதுவாக ஒரு போக நெற்பயிர் செய்கையின்போது எலிக்காய்ச்சல் பரவும் போக்கு காணப்பட்டாலும் இம்முறை போகத்தின் இறுதியில் எலிக்காய்ச்சல் பரவி வருவதாக சுகாதாரப் பிரிவு கூறுகிறது.

அதன்படி எலிக்காய்ச்சலோடு தசைகளில் கடுமையான வலி, கண்கள் சிக்குதல், தலைவலி, வாந்தி, சிறுநீர் கடும் மஞ்சல் நிறமாதல். சிறுநீர் குறைவாக வௌியேறுதல் போன்ற நோய் அறிகுறிகள் காணப்பட்டால் உடனடியாக வைத்தியசாலைக்குச் செல்லுமாறும், கமத்தொழில் செய்பவர்களாயின் வைத்தியரிடம் அது குறித்து அறிவிக்குமாறும வடமேல் மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் என். பரீத் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

 
Related News