සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
குருநாகல் வைத்தியசாலையில் ஊழியர்கள் பலிவாங்கப்படுகின்றனர்! « Lanka Views

குருநாகல் வைத்தியசாலையில் ஊழியர்கள் பலிவாங்கப்படுகின்றனர்!அகில இலங்கை சுகாதாரா சேவையாளர் சங்கத்தின் அமைப்புச் செயலாளரும், குருநாகல் வைத்தியசாலை கிளையின் செயலாளருமான சோமரத்ன எதிரசிங்க குருநாகல் வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளரினால் பலிவாங்கப்படுவதாக  அச்சங்கம் கூறுகிறது.

உள்ளக இடமாற்றம் வழங்கி அவரது சம்பளத்தை நிறுத்துமாறு கடிதமொன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும், அவரை வைத்தியசாலை வளவிற்குள் நுழைவதை தடை செய்யுமாறு பாதுகாப்புப் பிரிவிற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த சங்கம் வௌியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சோமரத்ன எதிரிசிங்கவை பலிவாங்கும் நோக்கத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் கடிதங்கள் அனைத்தையும் அகற்ற வேண்டுமெனவும், குருநாகல் வைத்தியசாலையின் அலுவலர்கள் எந்தப் பிரச்சினையுமின்றி நோயாளர்களுக்கு பணிவிடை செய்யும் தமது சேவைக்கு தகுதியான நிர்வாகத்தை அமைப்பதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் அகில இலங்கை சுகாதார சேவையாளர் சங்கம் கோரியுள்ளது.

மேற்படி சங்கம் சமர்ப்பிர்திருந்த கடிதம் கிடைக்கப் பெற்றதற்கான ஒரு பதிலைக் கூட  வழங்க அமைச்சரோ அல்லது பொறுப்புவாய்ந்த ஒரு அதிகாரியோ இதுவரை நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை. இது குறித்து பொறுப்புவாய்ந்த தரப்பு வழமையான உதாசீனப் போக்கோடு செயற்படுவதால், குருநாகல் வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளருக்கும், ஏனைய அலுவலர்களுக்கும் மத்தியில், சுகாதார அலுவலர்களுக்கு மத்தியில் நடக்கக் கூடாத மோதல் நிலையொன்று உருவாகியுள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.
Related News