සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
குரோஷியாவில் நில நடுக்கம், கட்டிடங்களுக்கு பலத்த சேதம்! « Lanka Views

குரோஷியாவில் நில நடுக்கம், கட்டிடங்களுக்கு பலத்த சேதம்!



குரோஷியாவின் தலைநகரான சாக்ரெப்பை பலத்த நிலநடுக்கம் தாக்கியுள்ளது, நகரின் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த  ம கதீட்ரல் ஆலயம் உட்பட நகரின் பல கட்டிடங்கள் பலத்த சேதமடைந்துள்ளன
மக்கள் வீட்டிலிருந்து வௌியேறினாலும், COVID 19 அச்சுறுத்தல் காரணமாக  ஒருவருக்கொருவர் குறிப்பிட்ட தூரம் தள்ளியே இருக்க வேண்டுமென அதிகாரிகள் மக்களை  கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

சாக்ரெப்பில் 5.3 ரிக்டர் அளவில ஏற்பட்டுள்ள இந்த நில நடுக்கம் ஏற்பட்டு 40  நிமிடங்களுக்குப் பிறகு 5.1 ரிக்டர் அளவிலான நில நடுக்கம்  ஏற்பட்டதாக ஐரோப்பிய- மத்திய தரைக்கடல் நில அதிர்வு மையம் (EMSC) கூறுகிறது.

இரண்டு நிலநடுக்கங்களின் மையப்பகுதிகள் முறையே நகரத்திலிருந்து 8 கி.மீ (ஐந்து மைல்) மற்றும் 7 கி.மீ (4.3 மைல்) தொலைவில் அமைந்திருக்கின்றன

சைரன் செயற்படாத நிலையில் சாக்ரெப் நகர மத்தியிலுள்ள கட்டிடங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும், சாக்ரெப் தேவாலயம் உட்பட அதன் ஒரு தூண் பாதியளவு உடைந்து வீழ்ந்துள்ளதாகவும் அந்நாட்டின் பிரதேச ஊடகங்கள் கூறுகின்றன.

.




Related News