සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
குளியாப்பிட்டிய பொலிஸ் பிரதேசம் முடக்கப்பட்டது! « Lanka Views

குளியாப்பிட்டிய பொலிஸ் பிரதேசம் முடக்கப்பட்டது!இன்று நள்ளிரவு முதல் குளியாப்பிட்டிய பொலிஸ் பிரதேசத்தை தனிமைப்படுத்த தீர்மானித்துள்ளதாக இராணுவத் தளபதி ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா கூறுகிறார்.

அப்பிரதேசத்தில் நிலவும் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நேர்க்கிலேயே மேற்படி தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக அவர் மேலும் கூறுகிறார்.
Related News