සිංහල
English
Contact
Saturday 4th April 2020    
‘குளோரோகுயின்’  கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்தல்ல – கொரோனா வைரஸ் பரம்பலை தடுக்கும் தேசிய நிலையைம் « Lanka Views

‘குளோரோகுயின்’ கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்தல்ல – கொரோனா வைரஸ் பரம்பலை தடுக்கும் தேசிய நிலையைம்கொரோனா தொற்றுவதை தடுப்பதற்காக “குளோரோகுயின்” என்ற மருந்தை அனாவசியமாக விலைக்கு வாங்க வேண்டாமென கோவிட் 19 பரம்பலை தடுக்கும் தேசிய நடவடிக்கை  மையம் வலியுறுத்துகிறது.

அந்த மருந்து கொரோன வைரஸ் தொற்றை தடுக்கும் மருந்து அல்லவென அந்த மையம் கூறுகிறது.

விசேட மருத்துவ நிபுணரின் மருந்து சீட்டு இல்லாமல் “குளோரோகுயின்” மற்றும் “ஹைட்ரோ குளோரோகுயின்” மருந்துகளை விநியோக்கி வேண்டாமென மருந்தக உரிமையாளர்களுக்கு பரிந்துரை செய்யபட்டுள்ளது.

 
Related News