සිංහල
English
Contact
Tuesday 15th June 2021    
கேகாலை மாவட்டத்தில் சகல பாடசாலைகளும் மூடப்பட்டன! « Lanka Views

கேகாலை மாவட்டத்தில் சகல பாடசாலைகளும் மூடப்பட்டன!கேகாலை மாவட்டத்தில்  மாகாண சபையின் நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கும் சகல பாடசாலைகளையும்  மூடுவதற்கு  சபரகமுவ மாகாண ஆளுநர் தீர்மானித்ள்ளார். இதன்படி, எதிர்வரும் 30ம் திகதி வரை கோகாலை மாவட்டத்திலுள்ள சகல பாடசலைகளும் மூடப்படும்.

ஆளுநரின் தீர்மானத்தின்படி 509 பாடசாலைகள் மூடப்படவுள்ளன. அம்மாவட்டத்திலுள் தேசியப் பாடசாலைகள் மூடப்படுவது சம்பந்தமாக இதுவரை எந்தத் தீர்மானமும் எடுக்கப்படவில்லை.

 
Related News