සිංහල
English
Contact
Tuesday 20th October 2020    
கொக்கல தனிமைப்படுத்தல் முகாமில் 34 பேருக்கு கொரோனா! « Lanka Views

கொக்கல தனிமைப்படுத்தல் முகாமில் 34 பேருக்கு கொரோனா!மினுவங்கொட பிரண்டிக்ஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய மேலும் 34 பேருக்கு கொரோனா தொற்றியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

மினுவங்கொட ஆடைத் தொழிற்சாலை பணியாளர்கள் 300 பேர் கொக்கல பிரதேச ஹோட்டலொன்றில் தனிமைப்படுத்தலுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர். இவர்களுக்கு நடத்திய PCR பரிசோதனையில் 34 பேருக்கு கொரோனா தொற்றியிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இவர்களில் 39 பெண்களும் 5 ஆண்களும் அடங்கியுள்ளனர். வைரஸ் தொற்றியதாக உறுதி செய்யப்பட்டவர்களை IDH, முல்லேரியா, நெவில் பர்னாந்து ஆகிய வைத்தியசாலைகளில் அனுமதிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஹபராதுவ சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பமோத சிறிவர்தன கூறினார்.

 
Related News