සිංහල
English
Contact
Saturday 23rd October 2021    
கொத்தலாவல சட்டமூலத்தை எதிர்த்தவர்களின் தடுப்புக்; காவல் ஒக்டோபர் 12 வரை நீடிப்பு! « Lanka Views

கொத்தலாவல சட்டமூலத்தை எதிர்த்தவர்களின் தடுப்புக்; காவல் ஒக்டோபர் 12 வரை நீடிப்பு!கொத்தலாவல சட்டமூலத்திற்கு எதிராக மாணவர் மக்கள் இயக்கத்தினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துக் கொண்டமைக்காக சிறையிலடைக்கப்பட்ட 5 செயற்பாட்டாளர்களும் ஒக்டோபர் 12ம் திகதி வரை தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தவிரவும் இந்த சிறைப்படுத்தல் சம்பந்தமாக பிணை கோரி ஹோமாகம உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட நிலையில் அரச சட்டத்தரணி எதிர்ப்பை சமர்ப்பிக்க கால அவகாசம் கேட்டமையால் வழக்கு விசாரணை இம்மாதம் 15ம் திகதி வரை பின்போடப்படுள்ளது.

பாராளுமன்றத்திற்கு அருகாமையில் ஓகஸ்ட் 3ம் திகதி நடைபெற்ற எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது காட்போட் சவப் பெட்டியொன்ற எரித்தமையால் அரச சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியதாகக் குற்றஞ்சாட்டி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் 5 பேரை பொலிஸ் சிறையிலடைத்தது. பல்வேறு காரணங்களைக் காட்டி இந்த வழக்கு விசாரணை பிற்போடப்பட்டு வருகிறது. கடுவலை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரிக்கப்படும் போது நீதிபதி இருமுறை சமுகமளிக்கவில்லை.

ஆதலால் வழக்கு விசாரணை பிற்போடப்பட்டு எதிர்ப்பாளர்களுக்கு அநீதியிழைக்கப்பட்டது.
விசேடமாக, மேற்படி 5 பேருக்கும் சிறையில் கொரோனா தொற்றியமையால் அவர்களது சுகாதாரப் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியது. இது ஒரு பலி வாங்கும் செயலாகக் கருதப்பட்டது.

ஒகஸ்ட் 03ம் திகதி பத்தரமுல்ல, பாராளுமன்ற சந்திக்கு அருகாமையில் நடந்த மாணவர் மக்கள் இயக்கத்தின் எதிப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றுவிட்டு வீட்டுககுச்; சென்றுக் கொண்டிருந்த மாணவர் மக்கள் இயக்கத்தின் கோஷிலா ஹன்சமாலி அன்றைய தினம் கைது செய்யப்பட்டார். முன்னிலை சோஷலிஸக் கட்சியின் நிர்வாகச் செயலாளர் சமீர கொஸ்வத்த அன்றிரவு கைது செய்யப்பட்டார். பல்கலைக் கழக விரிவுரையாளர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் கலந்துக் கொள்வதற்காக செல்லும் போது ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக் கழகத்தின் மாணவர் சங்கத் தலைவர் அமில சந்தீவ ஒகஸ்ட் 5ம் திகதி அடையாளம் தெரியாத சிலரால் கடத்தப்பட்டார். அன்றிரவு தொலைக் காட்சி விவாதமொன்றில் பங்கேற்றுவிட்டு வீட்டுக்குச் செல்லும்போது 06ம் திகதி அதிகாலை அனைத்துப் பல்கலைக் கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் தலைவர் வசந்த முதலிகே கைது செய்யப்பட்டார். ரஜரட்ட பல்கலைக் கழகத்தின் ஹேசான் என்ற மாணவர் ஒகஸ்ட 13ம் திகதி கைது செய்யப்பட்டார்.