සිංහල
English
Contact
Saturday 8th August 2020    
கொரோனாவினால் துன்பப்படும் மக்களின் கோரிக்கைகளுக்காக கொழும்பில் ஆர்ப்பாட்டம்! « Lanka Views

கொரோனாவினால் துன்பப்படும் மக்களின் கோரிக்கைகளுக்காக கொழும்பில் ஆர்ப்பாட்டம்!கொரோனா தொற்றின் காரணமாக மிகவும் கஷ்டங்களுக்கு முகம் கொடுக்கும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் சக்திகளின் கோரிக்கைகளுக்காக தொழிலாளர் போராட்ட மத்திய நிலையம், விவசாய போராட்ட மத்திய நிலையம், சுதந்திரத்திற்கான பெண்கள் இயக்கம்(Free Women!), மாற்றத்திற்கான இளைஞர்கள்  (Youth for CHEnge),  வேலையற்ற பட்டதாரிகள் சங்கம் ஆகிய அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து கொழும்பு புகையிரத நிலையத்தின் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டமொன்றை நடத்தின.

– தனியார் துறையில் தொழில் மற்றும் சம்பள வெட்டிற்கு எதிராவோம்!

-அதிகாரமுடையோரே, மத்தியக் கிழக்கில் பணியாற்றுவோரின் உயிர் ஆபத்தில், உடனே தலையிடுவீர்!

-வருமானம் கைக்கு வரும்வரை லீசிங் – கடன் தவனையை வெட்டுவீர்!

தொழில் உரிமையாகும்! சகல பட்டதாரிகளுக்கும் உடனே தொழில் வழங்குவீர்!

-தொழில் உரிமையாகும்! இடைநிறுத்தப்பட்ட திட்டமிடல் உதவியாளர் நியமனத்தை உடனே வழங்குவீர்!

– உலகமே பொருளாதார நெருக்கடியில்! கம்பனிகளை கொழுக்க வைக்கும், விவசாயியை கடன்காரனாக்கும் விவசாயக் கொள்கைக்கு எதிராவோம்!

போன்ற கோசங்கள் எழுதப்பட்ட பதாகைகளை ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் ஏந்தியிருந்தனர்.
Related News