සිංහල
English
Contact
Thursday 4th June 2020    
கொரோனாவுடன் தொடர்புடைய கவாசாகி போன்ற நோய் தொடர்பில் சுகாதாரத் துறை அவதானிப்புடன்! « Lanka Views

கொரோனாவுடன் தொடர்புடைய கவாசாகி போன்ற நோய் தொடர்பில் சுகாதாரத் துறை அவதானிப்புடன்!ஐரோப்பிய நாடுகளில் சிறுவர்களுக்கு மத்தியில் பரவியுள்ள கவாசாகி போன்ற நோய் சம்பந்தமாக இலங்கை கூர்ந்து கவனித்து வருவதாக சுகாதார அமைச்சு கூறுகிறது. இதுவரை எந்தவொரு நோயாளியும் கண்டறியப்படாவிட்டாலும், அவதானிப்புடன் இருப்பதாக சுகாதார அமைச்சு கூறியுள்ளது.

சில வருடங்களுக்கு முன்னர்  கவாசாகி நோய் ஜப்பானில் முதன்முதலாக கண்டறியப்பட்டாலும், அப்போதிலிருந்து அது பயங்கரமான வைரஸ் நோய்களினால் துன்பப்படும்  சிறுவர்களுக்குள் வளர்வதாகவும் சுகாதார அமைச்சு கூறுகிறது.

இந்த நோயானது  COVID-19 தொற்றிற்கு ஆளான சிறுவர்ளை தாக்குவதை காணக்கூடியதாக இருந்தாலும், இது குறித்து விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. எதிர்காலத்தில் இவ்வாறானதொரு நிலை ஏற்படும் பட்சத்தில், இலங்கை மருத்துவர்கள் எவ்வாறு செயற்பட வேண்டும் என்பது குறித்து உலக சுகாதார அமைப்போடு இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க தயாராக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நோய் பிரித்தானியாவில் முதன்முதலாக காணப்பட்டதை அடுத்து, எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு  உலக சுகாதார அமைப்பு கடந்த 29ம் திகதி மருத்துவர்களிடம் கேட்டிருந்தது.

இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகளைக் கொண்ட 93 சிறுவர்கள் நிவ்யோர்கில் கண்டறியப்பட்ட நியைில் குறைந்த பட்சம் 3 சிறுவர்கள் இறந்துள்ளதாக செய்திகள் கூறுகின்றன.
Related News